Privacyverklaring volgens de DSGVO 

I. Naam en adres van de verantwoordelijke persoon 

De verantwoordelijke persoon in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten alsmede andere voorschriften inzake gegevensbescherming is: 

II Algemene informatie over de gegevensverwerking 

 • [1] Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

In principe verwerken wij persoonlijke gegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van een functionele website en onze vereiste inhoud en Diensten. De verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers vindt regelmatig alleen plaats na toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in die gevallen waarin een voorafgaande toestemming niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan. 

 • [2] Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover we de toestemming van de persoon Art. 6 para. 1 lit. dient als rechtsgrondslag (DSGVO).
Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een contract waarvan de betrokkene (de gebruiker) door de overeenkomstsluitende partij is vereist, dient art. 6 lid 1 lit. b DSGVO als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die tot precontractuele maatregelen behoren.
Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting dient art. 6 lid 1 letter c DSGVO als rechtsgrondslag.
In het geval dat vitale belangen van de betrokkene (van de gebruiker) of een andere natuurlijke persoon een verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient Art. 6 para. 1 lit. d DSGVO als rechtsgrondslag.
Is de verwerking noodzakelijk om een gerechtvaardigd belang van onze kant of door een derde partij te waarborgen en wegen de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene (de gebruiker) het eerste belang niet, Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO dient als rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking. 

 • [3] Gegevensverwijdering en opslagduur

De persoonsgegevens van de betrokkene (van de gebruiker) worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag is weggevallen. Daarnaast kan een opslag worden voortgezet indien de Europese of nationale wetgever dit vereist in EU-verordeningen, wetten of andere voorschriften. Afscherming of verwijdering van de gegevens vindt ook plaats wanneer een van de voorgeschreven standaard opslagtermijnen verstrijkt, tenzij er een noodzaak bestaat voor verdere opslag van de gegevens voor een contract of de uitvoering van een contract. 

III Terbeschikkingstelling van de website en aanmaak van logbestanden 

 • [1] Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Telkens wanneer onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer.
Hierbij worden de volgende gegevens verzameld: 

 • - Informatie over het type browser en de gebruikte versie
 • - Het besturingssysteem van de gebruiker
 • - De internetprovider van de gebruiker
 • - Het IP-adres van de gebruiker
 • - Datum en tijd van toegang
 • - Websites van waaruit het systeem van de gebruiker naar onze website komt
 • - Websites die door het systeem van de gebruiker via onze website worden bezocht

De gegevens worden opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen. 

 • [2] Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. 

 • [3] Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de aflevering van de website op de computer van de gebruiker te garanderen. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker opgeslagen blijven voor de duur van de sessie.
De opslag in logbestanden gebeurt om de functionaliteit van de website te garanderen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt niet plaats in deze context.
In deze doeleinden, onze legitieme belang bij de verwerking van gegevens ligt in 6 para. 1 lit. f DSGVO. 

 • [4] Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel van de verzameling ervan. In het geval van het verzamelen van gegevens voor de inzet van de website is dit het geval wanneer de sessie voorbij is.
In het geval van opslag van de gegevens in logbestanden is dit het geval na maximaal zeven dagen. Een verdere opslag is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers gewist of vervreemd, zodat een toewijzing van de bellende cliënt niet meer mogelijk is. 

 • [5] Oppositie en verwijderingsmogelijkheid

Het verzamelen van de gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor het functioneren van de website. Er is geen mogelijkheid tot tegenspraak van de gebruiker. 

IV. Gebruik van cookies 

 • [1] Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke string, die een unieke identificatie van de browser vormt bij het opnieuw oproepen van de site.
Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen ook dat de oproepende browser na een paginaonderbreking kan worden geïdentificeerd.
De volgende gegevens worden in de cookies opgeslagen en doorgegeven:
Sessie-ID (als voorbeeld: "afd98d1c97f7bbf266a7cfbbb7b785cc").
Inloggegevens 

 • [2] Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden in aanwezigheid van de toestemming van de gebruiker is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. 

 • [3] Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vergemakkelijken. Sommige functies van onze website kunnen niet worden gebruikt zonder cookies. 

 • [4] Opslag van sessies

De via technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.
Voor deze doeleinden ligt ons gerechtvaardigd belang in de verwerking van persoonsgegevens door Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. 

 • [5] Oppositie en verwijderingsmogelijkheid

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en door de gebruiker naar onze site gestuurd. Daarom heeft U als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies in- of uitschakelen of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Zijn cookies voor onze website uitgeschakeld dan is het mogelijk dat niet alle functies van de website correct werken.
Aan de serverzijde worden de zogenaamde cookies na uw verblijf op onze website verwijderd. 

V. Contact per e-mail of telefoon 

 • [1] Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Contact opnemen per e-mail of telefoonnummer is mogelijk. In dit geval worden zowel de e-mail als de telefoongegevens van de gebruiker opgeslagen. Voor het mailverkeer wordt het transmissieprotocol "SSL" ("Secure Sockets Layer") of zijn opvolger TLS ("Transport Layer Security") gebruikt.
In dit verband worden de gegevens niet aan derden doorgegeven. De gegevens dienen uitsluitend voor de verwerking van het gebruikte gesprek. 

 • [2] Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden in aanwezigheid van de toestemming van de gebruiker is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO.
Rechtsgrondslag voor de verwerking van de in de loop van het verzenden van een e-mail doorgegeven gegevens is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Doel van het e-mailcontact Bij het sluiten van een contract is er een aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking in Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO. 

 • [3] Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van persoonsgegevens uit het e-mail contact dienen mij alleen voor de verwerking van Contact. Hieruit legitimeren wij ons belang bij de verwerking van de gegevens. 

 • [4] Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer noodzakelijk zijn voor het doel van de verzameling ervan. Voor de door de gebruiker via e-mail of telefonisch verstrekte gegevens is dit het geval wanneer het gesprek is beëindigd. Beëindigd is het Gesprek dan, als uit de omstandigheden blijkt dat de feiten definitief zijn opgehelderd.
De tijdens het contact verzamelde aanvullende persoonsgegevens worden uiterlijk na een periode van zeven dagen verwijderd, voor zover de verwijdering niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten. 

 • [5] Oppositie en verwijderingsmogelijkheid

De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Als de gebruiker per e-mail of telefoon contact met ons opneemt, kan de gebruiker het gebruik van zijn gegevens te allen tijde tegenspreken. In dat geval wordt het Gesprek niet voortgezet.
Stuur een bericht naar (datenschutz@camping-langenwald.de).
Alle in de loop van het contact opgeslagen persoonlijke gegevens worden in dit geval gewist. 

VI. reserveren 

 • [1] Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website is een contactformulier beschikbaar, dat gebruikt wordt voor elektronisch contact. Als een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de in het invoermasker ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen. Deze gegevens zijn: 

 • Naam, voornaam
 • E-mailadres
 • Commentaar
 • Instemming met het privacybeleid

 

 • [1] Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Bij het verzenden van het bericht worden ook de volgende gegevens opgeslagen: 

 • IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijd van boeking

Hiervoor wordt hun toestemming gevraagd.
Als alternatief is contact via het opgegeven e-mailadres mogelijk. In dit geval, die met de e-mail verzonden persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.
In deze context is er geen openbaarmaking van de gegevens aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek. 

 • [2] Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden in aanwezigheid van de toestemming van de gebruiker is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.
Als het e-mailcontact tot doel heeft een overeenkomst te sluiten, dan is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 letter b DSGVO. 

 • [3] Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoermasker dient ons uitsluitend voor de verwerking van het contact. In het geval van contact per e-mail ligt het vereiste legitieme belang in de verwerking van de gegevens. De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendingsproces worden verwerkt, dienen om misbruik van de contactformulieren te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. 

 • [4] Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer noodzakelijk zijn voor het doel van de verzameling ervan. Voor de persoonsgegevens uit het invulformulier van het contactformulier en de per e-mail verzonden gegevens is dit het geval wanneer het desbetreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek is beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de relevante feiten definitief zijn opgehelderd.
De aanvullende persoonsgegevens die tijdens het verzendingsproces zijn verzameld, worden uiterlijk na zeven dagen gewist, voor zover het wissen niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten. 

 • [5] Oppositie en verwijderingsmogelijkheid

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Indien de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij zich te allen tijde tegen de opslag van zijn persoonsgegevens verzetten. In dat geval kan het gesprek niet worden voortgezet.
Stuur ons een mail naar datenschutz@camping-langenwald.deen alle in de loop van het contact opgeslagen persoonlijke gegevens worden in dat geval gewist. 

VII Google Maps

 • [1] Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Wij gebruiken Google Maps. Wij implementeren deze dienst als een zogenaamde API van Google Maps.
Met deze dienst kunt u zich beter oriënteren in het gebied van de camping en de omgeving.
Aanbieder van deze dienst is Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Om de functies van Google Maps te gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Meer informatie over hoe Google omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Voor meer informatie over hoe Google met gebruikersgegevens omgaat, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google op . 

 • [1a] Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Bij het gebruik van de kaartendienst worden de volgende gegevens opgeslagen: 

 • IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijd van gebruik

In dit kader worden de gegevens doorgegeven aan derden. Google verwerkt en gebruikt de gegevens in overeenstemming met de beginselen van de DSGVO.
Meer informatie over hoe Google de gegevensverwerking uitvoert, vindt u in het privacybeleid van Google https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. 

 • [2] Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is in aanwezigheid van de toestemming van de gebruiker Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. 

 • [3] Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van de kaartendienst is een voorwaarde voor het gebruik van deze dienst door Google. 

 • [4] Duur van de opslag

Persoonlijke gegevens die tijdens het gebruik zijn verzameld, worden verwijderd in overeenstemming met het privacybeleid van Google op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. 

 • [5] Oppositie en verwijderingsmogelijkheid

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid deze overdracht van persoonsgegevens te verhinderen door geen gebruik te maken van de kaartendienst op onze website. 

VIII Rechten van de betrokkene (gebruiker) 

Als u persoonsgegevens verwerkt, bent u i.S.d. DSGVO en heeft u de volgende rechten tegenover de verantwoordelijke: 

 • [1]Recht op informatie

U kunt de verantwoordelijke vragen of er persoonsgegevens over u worden verwerkt.
Indien een dergelijke verwerking bestaat, kunt u de verantwoordelijke om informatie vragen over de volgende gegevens: 

 • (1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • (2) de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • (3) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
 • (4) de geplande duur van de opslag van uw persoonsgegevens of, indien specifieke informatie niet beschikbaar is, criteria ter bepaling van de duur van de opslag;
 • (5) het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van de u betreffende persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken;
 • (6) het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
 • (7) alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene (gebruiker) zijn verzameld;

U hebt het recht te vragen of uw persoonsgegevens betrekking hebben op een derde land of een internationale organisatie. In dit verband kunt u de nodige waarborgen vragen overeenkomstig. Art. 46 DSGVO geïnformeerd worden over de overdracht van gegevens die op uw persoon betrekking hebben. 

 • [2] Recht op correctie

U heeft recht op rectificatie en/of aanvulling van uw gegevens als de verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke moet de correctie onverwijld uitvoeren. 

 • [3] Recht op beperking van de verwerking

U kunt verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens onder de volgende voorwaarden: 

 • (1) de verwerking is onwettig en u weigert de persoonsgegevens te wissen en eist in plaats daarvan beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens;
 • (2) de verwerking is onwettig en u weigert de persoonsgegevens te wissen en eist in plaats daarvan beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
 • (3) de voor de verwerking verantwoordelijke uw persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar u ze nodig heeft om uw rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, of
 • (4) indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig art. 21, lid 1, DSGVO en het nog niet zeker is of de legitieme redenen van de verantwoordelijke prevaleren boven uw redenen.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of ten behoeve van de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat.
Indien de beperking van de verwerking volgens de voorwaarden is beperkt, wordt u daarvan door de verantwoordelijke op de hoogte gesteld voordat de beperking wordt opgeheven. 

 • [4] Recht om te wissen
   • a) verwijderingsverplichtingen

  U kunt van de voor de verwerking verantwoordelijke verlangen dat hij uw persoonsgegevens onverwijld wist, en de voor de verwerking verantwoordelijke zal verplicht zijn deze gegevens onmiddellijk te wissen indien een van de volgende zaken waar is:

 

   • (1) Uw persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt.
   • (2) U herroept uw toestemming voor de verwerking volgens art. 6 lid 1 lit. a of art. 9 lid 2 lit. a DSGVO en er is geen rechtsgrondslag voor de verwerking.
   • (3) U maakt bezwaar tegen de verwerking volgens Art. 21 (1) DSGVO en er zijn geen legitieme redenen voor de verwerking of U maakt bezwaar tegen de verwerking volgens Art. 21 (2) DSGVO.
   • (4) Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
   • (5) Het wissen van uw persoonsgegevens is vereist om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het Unierecht of het recht van de lidstaten waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke valt.
   • (6) De persoonsgegevens over u zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1, van de DSGVO.

 

 • b) Informatie aan derden

Indien de verantwoordelijke de u betreffende persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en indien de verantwoordelijke op grond van artikel 17, lid 1, GDPR verplicht is deze te wissen, neemt hij passende maatregelen, met inbegrip van technische middelen, om de verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens waarvan is vastgesteld dat het om u gaat, ervan in kennis te stellen dat alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens op uw verzoek worden gewist, rekening houdend met de beschikbare technologie en uitvoering. 

 • c) Uitzonderingen
 • Het recht op wissen bestaat niet indien de verwerking noodzakelijk is voor:
 • (1) het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen;
 • (2) om te voldoen aan een wettelijke verplichting die voortvloeit uit de wetgeving van de Unie of van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of om een taak van algemeen belang uit te voeren of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is gedelegeerd;
 • (3) om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid, overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, van de DSGVO;
 • (4) voor archiefdoeleinden van algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden acc. Art. 89, lid 1, DSGVO, zolang a) het genoemde recht de verwezenlijking van de doelstellingen van die verwerking onmogelijk kan maken of ernstig in het gedrang kan brengen, of
 • (5) om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

 

 • [5] Recht op informatie

Indien u gebruik maakt van het recht op rectificatie, uitwissing of beperking en de verantwoordelijke voor de verwerking daarvan in kennis hebt gesteld, is hij verplicht alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis te stellen van deze rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij: dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.
U heeft er recht op dat de verantwoordelijke over deze ontvangers wordt geïnformeerd. 

 • [6] Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om de persoonsgegevens die u aan de verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Bovendien hebt u het recht deze gegevens ongehinderd aan een andere persoon over te dragen door de persoon die verantwoordelijk is voor het verstrekken van de persoonsgegevens, op voorwaarde dat 

 • (1) de verwerking is gebaseerd op een toestemming voor een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO of artikel 9, lid 2, onder a), van de DSGVO, dan wel overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder a), van de DSGVO. Art. 6 (1) lit. a DSGVO of Art. 9 (2) lit. a DSGVO of acc. Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO en
 • (2) de verwerking geschiedt volgens geautomatiseerde procedures.

Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht te verkrijgen dat uw persoonsgegevens rechtstreeks door een verantwoordelijke aan een andere verantwoordelijke worden doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen niet worden aangetast.
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking is gedelegeerd. 

 • [7] Tegenstrijdige Juridische

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie. (Art. 6 lid 1 lit. e of f DSGVO); dit geldt ook voor profilering (volgens deze bepalingen).
De verantwoordelijke verwerkt de u betreffende persoonsgegevens niet langer, tenzij hij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kan aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor de handhaving, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
Indien de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct mail, hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclame; dit geldt ook voor profilering voor zover deze met dergelijke direct mail samenhangt.
Dit geldt ook voor de profilering voor zover die verband houdt met dergelijke direct mail.
Ongeacht Richtlijn 2002/58/EG hebt u in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij de mogelijkheid om uw recht van verzet uit te oefenen via geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties. 

 • [8] Recht om de verklaring van toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

U hebt het recht uw verklaring inzake gegevensbescherming te allen tijde in te trekken. De herroeping van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die tot de herroeping op basis van de toestemming is uitgevoerd. 

 • [9] Geautomatiseerde beslissing op individuele basis met inbegrip van profilering

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking - met inbegrip van profilering - gebaseerd besluit dat rechtsgevolgen heeft of u op soortgelijke wijze treft. Dit geldt niet als het besluit

 • (1) noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen u en de voor de verwerking verantwoordelijke
 • (2) toelaatbaar is op grond van wetgeving van de Unie of van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, en die wetgeving passende maatregelen bevat om uw rechten en vrijheden en uw rechtmatige belangen te beschermen, of
 • (3) met uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze besluiten mogen echter niet gebaseerd zijn op bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9, lid 1, van de GDPR, tenzij artikel 9, lid 2, onder a) of g), van de GDPR van toepassing is en er passende maatregelen zijn genomen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.
Met betrekking tot de in (1) en (3) bedoelde gevallen neemt de verantwoordelijke persoon passende maatregelen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen, waaronder ten minste het recht om de tussenkomst van een verantwoordelijke persoon te verkrijgen, haar eigen standpunt kenbaar te maken en te worden gehoord wanneer het besluit wordt aangevochten. 

 • [10] Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van haar woonplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens in strijd is met de GDPR.
De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, informeert de klager over de status en de resultaten van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van een rechtsmiddel overeenkomstig art. 78 GDPR. 

Onze websites bevatten links naar andere websites. Wij hebben geen controle over de naleving van het privacybeleid door hun exploitanten.

Deze privacyverklaring is momenteel geldig en is gedateerd mei 2018. Naarmate onze website verder wordt ontwikkeld, of als gevolg van wijzigingen in wettelijke of regelgevende vereisten, kan het nodig zijn dit privacybeleid te wijzigen. Het huidige privacybeleid kan op elk moment op dit punt worden afgedrukt. 

Cookie Toestemming met echte Cookie Banner