Privacybeleid volgens de DSGVO 

I. Naam en adres van de verantwoordelijke persoon 

De verantwoordelijke persoon in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten, alsmede andere voorschriften inzake gegevensbescherming is: 

II. Algemene informatie over de gegevensverwerking 

 • [1] Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

In principe verwerken wij persoonsgegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het aanbieden van een functionele website en onze inhoud en diensten. De verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers gebeurt regelmatig alleen met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in gevallen waarin het verkrijgen van voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens door wettelijke voorschriften is toegestaan. 

 • [2] Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij de toestemming van de betrokkene (de gebruiker) verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, dient Art. 6 (1) (a) van de EU General Data Protection Regulation (GDPR) als rechtsgrondslag.
Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene (de gebruiker) partij is, dient Art. 6 (1) (b) DSGVO als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.
Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, dient art. 6, lid 1, onder c, DSGVO als rechtsgrondslag.
Voor zover vitale belangen van de betrokkene (de gebruiker) of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient Art. 6 (1) d) DSGVO als rechtsgrondslag.
Indien de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van ons of van een derde te beschermen en indien de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene (de gebruiker) niet opwegen tegen het eerstgenoemde belang, dient Art. 6 (1) f DSGVO als rechtsgrondslag voor de verwerking. 

 • [3] Verwijdering van gegevens en bewaartermijn

De persoonsgegevens van de betrokkene (de gebruiker) worden gewist of afgeschermd zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden indien dit door de Europese of nationale wetgever is bepaald in verordeningen van de Unie, wetten of andere bepalingen waaraan de verantwoordelijke is onderworpen. De gegevens worden ook geblokkeerd of gewist wanneer een door de bovengenoemde normen voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, tenzij er een noodzaak bestaat voor de verdere opslag van de gegevens voor het sluiten of de uitvoering van een overeenkomst. 

III. Terbeschikkingstelling van de website en aanmaak van logbestanden 

 • [1] Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Telkens wanneer onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die toegang heeft.
De volgende gegevens worden verzameld: 

 • - Informatie over het type browser en de gebruikte versie
 • - Het besturingssysteem van de gebruiker
 • - De internetprovider van de gebruiker
 • - Het IP-adres van de gebruiker
 • - Datum en tijd van toegang
 • - Websites van waaruit het systeem van de gebruiker toegang krijgt tot onze website
 • - Websites die door het systeem van de gebruiker via onze website worden bezocht

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen. 

 • [2] Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. 

 • [3] Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de aflevering van de website op de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Daartoe moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.
De opslag in logbestanden gebeurt om de functionaliteit van de website te garanderen. Daarnaast gebruiken wij de gegevens om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in deze context niet plaats.
Deze doeleinden zijn ook ons gerechtvaardigd belang bij gegevensverwerking volgens art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. 

 • [4] Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website is dit het geval wanneer de desbetreffende sessie is beëindigd.
In het geval van opslag van gegevens in logbestanden is dit uiterlijk na zeven dagen het geval. Opslag na deze periode is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers gewist of vervreemd, zodat een toewijzing van de oproepende klant niet meer mogelijk is. 

 • [5] Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor het functioneren van de website. Bijgevolg is er geen mogelijkheid voor de gebruiker om bezwaar te maken. 

IV. Gebruik van cookies 

 • [1] Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Wanneer een gebruiker een website oproept, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.
Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser ook na een paginawijziging kan worden geïdentificeerd.
In de cookies worden de volgende gegevens opgeslagen en doorgegeven:
Sessie-ID (als voorbeeld: "afd98d1c97f7bbf266a7cfbbb7b785cc").
Inloggegevens 

 • [2] Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is art. 6 (1) lit. f DSGVO. 

 • [3] Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawijziging wordt herkend.
Wij hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen: 

 • [4] Opslag van sessies (Sessions)

De via technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.
Deze doeleinden zijn ook ons legitieme belang bij de verwerking van de persoonsgegevens volgens Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. 

 • [5] Duur van de opslag, mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Enerzijds worden cookies op de computer van de gebruiker opgeslagen en door de gebruiker naar onze site gestuurd. Daarom heeft u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet alle functies van de website meer volledig kunnen worden gebruikt.
Aan de serverzijde worden de zogenaamde koekjes ("session cookies") na het einde van uw sessie, na afloop van uw verblijf op onze website, gewist. 

V. Contact per e-mail of telefoon 

 • [1] Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Het is mogelijk om zowel via het opgegeven e-mailadres als via het opgegeven telefoonnummer contact met ons op te nemen. In dat geval worden de per e-mail of telefoon doorgegeven persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen. Voor het e-mailverkeer wordt het transmissieprotocol "SSL" ("Secure Sockets Layer") of zijn opvolger TLS ("Transport Layer Security") gebruikt.
Daarbij worden geen gegevens aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek. 

 • [2] Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens is art. 6 lid 1 lit. a DSGVO indien de gebruiker toestemming heeft gegeven.
De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die in het kader van het verzenden van een e-mail worden doorgegeven, is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Indien het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. 

 • [3] Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van persoonsgegevens uit het e-mailcontact is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van het contact. Hieruit kan het noodzakelijke gerechtvaardigde belang voor de verwerking van de gegevens worden afgeleid. 

 • [4] Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor gegevens die de gebruiker per e-mail of telefoon heeft verzonden, is dit het geval wanneer het desbetreffende gesprek met mij is beëindigd. Het gesprek is beëindigd wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd.
De tijdens het contact verzamelde aanvullende persoonsgegevens worden uiterlijk na zeven dagen gewist. 

 • [5] Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn/haar toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Indien de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij/zij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn/haar persoonsgegevens. In dat geval kan het gesprek niet worden voortgezet.
Stuur hiervoor een bericht naar onze contactpersoon voor gegevensverkeer (info@camping-alpirsbach.de)
Alle in het kader van het contact met ons opgeslagen persoonsgegevens worden in dit geval gewist. 

VI. boeking 

 • [1] Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website bevat een contactformulier dat gebruikt kan worden voor elektronisch contact. Indien een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de in het invoermasker ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen. Deze gegevens zijn: 

 • Naam, voornaam
 • E-mailadres
 • Invoeroptie voor commentaar
 • Instemming met het privacybeleid

 

 • [1] Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Bij de verzending van het bericht worden ook de volgende gegevens opgeslagen: 

 • IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijd van boeking

Voor de verwerking van de gegevens wordt uw toestemming gevraagd tijdens het indieningsproces en wordt verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming.
U kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker die met de e-mail worden verzonden, opgeslagen.
In dit verband worden de gegevens niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek. 

 • [2] Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens is art. 6 lid 1 lit. a DSGVO indien de gebruiker toestemming heeft gegeven.
De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die in het kader van het verzenden van een e-mail worden doorgegeven, is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Indien het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. 

 • [3] Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoermasker dient ons uitsluitend om het contact te verwerken. In het geval van contact per e-mail vormt dit ook het noodzakelijke legitieme belang voor de verwerking van de gegevens. De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendingsproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. 

 • [4] Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het invoermasker van het contactformulier en de per e-mail verzonden gegevens is dit het geval wanneer het desbetreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek is beëindigd wanneer de omstandigheden erop wijzen dat de betreffende kwestie definitief is opgehelderd.
De aanvullende persoonsgegevens die tijdens het verzendingsproces zijn verzameld, worden uiterlijk na zeven dagen gewist. 

 • [5] Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn/haar toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Indien de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij/zij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn/haar persoonsgegevens. In dat geval kan het gesprek niet worden voortgezet.
Stuur hiervoor een bericht naar onze contactpersoon voor gegevensverkeer (info@camping-alpirsbach.de)
Alle in het kader van het contact met ons opgeslagen persoonsgegevens worden in dit geval gewist. 

VII Google Maps

 • [1] Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Wij gebruiken de dienst Google Maps via een API. Met deze dienst van Google kunt u zich beter oriënteren en de route naar ons vanaf uw locatie berekenen.
De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze informatie wordt doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. 

 • [1] Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Bij het gebruik van de kaartendienst worden de volgende gegevens opgeslagen: 

 • IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijdstip van gebruik

In dit kader worden de gegevens doorgegeven aan derden. Google verwerkt en gebruikt de gegevens in overeenstemming met de beginselen van de GDPR. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. 

 • [2] Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is art. 6 lid 1 lit. a DSGVO indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven. 

 • [3] Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van de kaartendienst is een voorwaarde voor het gebruik van deze dienst van Google. 

 • [4] Duur van de opslag

De persoonlijke gegevens die tijdens het gebruik zijn verzameld, worden verwijderd volgens de beginselen van het privacybeleid van Google op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. 

 • [5] Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft de mogelijkheid deze overdracht van persoonsgegevens te allen tijde te verhinderen door geen gebruik te maken van de kaartendienst op onze website. 

VIII. Privacybeleid inzake het gebruik en de toepassing van JetPack voor WordPress

De beheerder heeft Jetpack geïntegreerd op deze website. Jetpack is een WordPress plug-in die de beheerder van een op WordPress gebouwde website extra functies biedt. Met Jetpack kan de beheerder van de website onder meer een overzicht krijgen van de bezoekers van de site. Door gerelateerde berichten en publicaties te tonen of de mogelijkheid om inhoud te delen op de pagina, is het ook mogelijk om het aantal bezoekers te verhogen. Bovendien zijn in Jetpack beveiligingsfuncties geïntegreerd zodat een website die Jetpack gebruikt beter beschermd is tegen brute force aanvallen. Jetpack optimaliseert en versnelt ook het laden van afbeeldingen die op de website zijn geïntegreerd.

De werkmaatschappij van de Jetpack plug-in voor WordPress is Automattic Inc, 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA. De werkmaatschappij gebruikt de trackingtechnologie van Quantcast Inc, 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, VS.

Jetpack plaatst een cookie op het informaticasysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, werd hierboven reeds uitgelegd. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze door de controller beheerde website wordt opgeroepen waarop een Jetpack-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informaticasysteem van de betrokkene automatisch door de respectieve Jetpack-component geactiveerd om gegevens door te geven aan Automattic voor analysedoeleinden. In het kader van deze technische procedure verkrijgt Automattic kennis van gegevens die vervolgens worden gebruikt om een overzicht van websitebezoeken te creëren. De aldus verkregen gegevens worden gebruikt om het gedrag te analyseren van de betrokkene die de website van de controller heeft bezocht en worden geëvalueerd met het oog op de optimalisering van de website. De via het onderdeel Jetpack verzamelde gegevens zullen niet worden gebruikt om de betrokkene te identificeren zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. De gegevens komen ook ter kennis van Quantcast. Quantcast gebruikt de gegevens voor dezelfde doeleinden als Automattic.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en zich zo definitief tegen het plaatsen van cookies verzetten. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomt ook dat Automattic/Quantcast een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kunnen reeds door Automattic geplaatste cookies te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens die door de Jetpack-cookie worden gegenereerd en verband houden met het gebruik van deze website, alsmede tegen de verwerking van dergelijke gegevens door Automattic/Quantcast. Daartoe moet de betrokkene op de opt-outknop onder de link https://www.quantcast.com/opt-out/ drukken, waarmee een opt-outcookie wordt ingesteld. De met het bezwaar ingestelde opt-out-cookie wordt opgeslagen op het door de betrokkene gebruikte informatietechnologiesysteem. Als de cookies op het systeem van de betrokkene na een bezwaar worden gewist, moet de betrokkene de link opnieuw oproepen en een nieuw opt-out-cookie plaatsen.

Met de instelling van de opt-out-cookie bestaat echter de mogelijkheid dat de internetpagina's van de verantwoordelijke voor de verwerking niet meer volledig bruikbaar zijn voor de betrokkene.

Het toepasselijke privacybeleid van Automattic is beschikbaar op https://automattic.com/privacy/. Het toepasselijke privacybeleid van Quantcast is beschikbaar op https://www.quantcast.com/privacy/.

IX. Rechten van de betrokkene (de gebruiker) 

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de GDPR en hebt u de volgende rechten tegenover de verantwoordelijke voor de verwerking: 

 • [1] Recht op informatie

U kunt van de verantwoordelijke voor de verwerking verlangen dat hij bevestigt of wij uw persoonsgegevens verwerken.
Indien een dergelijke verwerking plaatsvindt, kunt u de volgende informatie opvragen bij de verantwoordelijke voor de verwerking: 

 • (1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • (2) de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • (3) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
 • (4) de geplande duur van de opslag van de u betreffende persoonsgegevens of, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, criteria ter bepaling van de opslagduur;
 • (5) het bestaan van een recht om uw persoonsgegevens te rectificeren of te wissen, een recht op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken;
 • (6) het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
 • (7) alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene (de gebruiker) zijn verzameld;

U hebt het recht om informatie te vragen over de vraag of persoonsgegevens over u worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u verzoeken om te worden geïnformeerd over de passende waarborgen overeenkomstig art. 46 van de GDPR in verband met de overdracht. 

 • [2] Recht op correctie

U hebt een recht van rectificatie en/of aanvulling jegens de voor de verwerking verantwoordelijke indien de over u verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De voor de verwerking verantwoordelijke voert de rectificatie zonder onnodige vertraging uit. 

 • [3] Recht op beperking van de verwerking

U kunt verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens onder de volgende voorwaarden: 

 • (1) indien u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • (2) de verwerking is onwettig en u maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
 • (3) de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar u ze nodig heeft voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte; of
 • (4) indien u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van art. 21, lid 1, DSGVO en nog niet is vastgesteld of de legitieme gronden van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan uw gronden.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens, met uitzondering van opslag, alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat.
Indien de beperking van de verwerking overeenkomstig de bovengenoemde voorwaarden is beperkt, wordt u daarvan door de verantwoordelijke voor de verwerking in kennis gesteld voordat de beperking wordt opgeheven. 

 • [4] Recht op wissen
   • a) Verplichting tot schrapping

  U kunt de voor de verwerking verantwoordelijke verzoeken de u betreffende persoonsgegevens onverwijld te wissen en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht deze gegevens onverwijld te wissen indien een van de volgende redenen van toepassing is:

 

   • (1) De u betreffende persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt.
   • (2) U herroept uw toestemming waarop de verwerking was gebaseerd op grond van art. 6, lid 1, onder a), of art. 9, lid 2, onder a), DSGVO en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
   • (3) U maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de GDPR en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, van de GDPR.
   • (4) De u betreffende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
   • (5) De verwijdering van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de wetgeving van de Unie of van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
   • (6) De persoonsgegevens over u zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1, DSGVO.

 

 • b) Informatie aan derden

Indien de voor de verwerking verantwoordelijke de u betreffende persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 17, lid 1, van de GDPR verplicht is deze te wissen, neemt hij redelijke maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, om de voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat u, als betrokkene, hebt verzocht dat zij alle koppelingen naar of kopieën of reproducties van die persoonsgegevens wissen. 

 • c) Uitzonderingen
 • Het recht op wissen bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is
 • (1) het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen;
 • (2) om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist op grond van EU-wetgeving of nationale wetgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;
 • (3) om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, DSGVO;
 • (4) voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de GDPR, voor zover het onder a) bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk kan maken of ernstig in gevaar kan brengen; of
 • (5) om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

 

 • [5] Recht op informatie

Indien u het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking tegen de voor de verwerking verantwoordelijke hebt ingeroepen, is de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis te stellen van deze rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.
U hebt het recht tegen de voor de verwerking verantwoordelijke om over deze ontvangers te worden geïnformeerd. 

 • [6] Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens die u aan de voor de verwerking verantwoordelijke hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze gegevens zonder belemmering van de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te dragen, mits 

 • (1) de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO of artikel 9, lid 2, onder a), van de DSGVO of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO en
 • (2) de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

Bij de uitoefening van dit recht heeft u ook het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben rechtstreeks van de ene naar de andere voor de verwerking verantwoordelijke over te dragen, voor zover dit technisch mogelijk is. Dit mag geen afbreuk doen aan de vrijheden en rechten van andere personen.
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen. 

 • [7] Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), DSGVO plaatsvindt; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.
De voor de verwerking verantwoordelijke zal de u betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij hij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
Indien de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, hebt u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.
Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, zullen de u betreffende persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.
U hebt de mogelijkheid om in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, onverminderd Richtlijn 2002/58/EG, uw recht van verzet uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures met gebruikmaking van technische specificaties. 

 • [8] Recht op herroeping van de verklaring van toestemming op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming

U hebt te allen tijde het recht om uw verklaring van toestemming op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden. 

 • [9] Geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, waaronder profilering

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit dat voor u rechtsgevolgen heeft of dat u op soortgelijke wijze ernstig treft. Dit geldt niet indien het besluit 

 • (1) noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen u en de voor de verwerking verantwoordelijke,
 • (2) is toegestaan bij EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en die wetgeving passende maatregelen bevat om uw rechten en vrijheden en uw rechtmatige belangen te beschermen; of
 • (3) gebeurt met uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze besluiten mogen echter niet worden gebaseerd op bijzondere categorieën persoonsgegevens overeenkomstig artikel 9, lid 1, van de GDPR, tenzij artikel 9, lid 2, onder a) of g), van de GDPR van toepassing is en er passende maatregelen zijn genomen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.
Met betrekking tot de in (1) en (3) genoemde gevallen neemt de voor de verwerking verantwoordelijke redelijke maatregelen om de rechten en vrijheden alsmede uw legitieme belangen te beschermen, waaronder ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon van de zijde van de voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen, zijn of haar standpunt kenbaar te maken en het besluit te betwisten.

 • [10] Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of waar de vermeende inbreuk plaatsvindt, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de GDPR.
De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de status en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van een beroep op de rechter krachtens artikel 78 GDPR. 

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Wij hebben er geen invloed op of de beheerders daarvan de voorschriften inzake gegevensbescherming naleven. 

Deze gegevensbeschermingsverklaring is momenteel geldig en werd bijgewerkt in mei 2018. Door de verdere ontwikkeling van onze website en de aanbiedingen daarop of door gewijzigde wettelijke of officiële vereisten kan het noodzakelijk worden deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen. De actuele gegevensbeschermingsverklaring kan te allen tijde vanaf deze pagina worden afgedrukt. 

Deze gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld door de generator van de gegevensbeschermingsverklaring van de DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die optreedt als de functionaris voor gegevensbescherming in samenwerking met de gegevensbeschermingsadvocaten van het advocatenkantoor WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte. gemaakt.

Cookie Toestemming met echte Cookie Banner